Všeobecné podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODÁVAJÍCÍHO, společnosti KIESEL, s.r.o.

(dále jen „podmínky“)

I. Platnost a ochrana průmyslového vlastnictví

I.1. Ve smyslu § 1751 občanského zákoníku v platném znění určují tyto „podmínky“ část obsahu veškerých kupních smluv (včetně ústních) uzavíraných společností KIESEL,s.r.o. (dále jen prodávající), se svými obchodními partnery (dále jen kupující), kteří od společnosti KIESEL, s.r.o. nakupují – odebírají zboží z jejího aktuálního sortimentu (dále jen zboží) a jsou resp. budou nedílnou součástí každé takové kupní smlouvy, a to za předpokladu, že jsou těmto kupujícím tyto „podmínky“ známy a pokud není písemně dohodnuto jinak. 

I.2. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek vyžadují písemnou formu. 

Pokud bude konkrétní kupní smlouva obsahovat ujednání odlišné od ujednání uvedeného v těchto podmínkách, má takové ujednání konkrétní kupní smlouvy přednost před ujednáním uvedeným v těchto podmínkách s tím, že však ostatní ujednání a části těchto podmínkách nebudou těmito případnými smluvními ujednáními dotčena. Aktuální znění těchto podmínek je k dispozici v sídle prodávajícího a/nebo na jeho internetových stránkách. 

I.3. Žádné jiné podmínky kupujících, byť uvedené na jejich vlastních formulářích či jiných dokumentech, nejsou pro prodávajícího – společnost KIESEL, s.r.o. závazné, a to ani zčásti. 

I.4. Kupující bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím mu nevzniknou žádná oprávnění nebo nároky na používání, užití k obchodní prezentaci, ve svých referencích, při PR a dalších obdobných aktivitách, na kopírování, na vytváření napodobenin, ani na registraci obchodní firmy prodávajícího a jeho smluvních partnerů, ani žádného loga, žádné registrované ochranné známky či jiného chráněného označení, ani jiného předmětu ochrany práva duševního vlastnictví, ani jiného obchodního označení používaných prodávajícím a/nebo smluvními partnery prodávajícího včetně všech značek, jejichž je či bude prodávající výhradním distributorem. Obchodní značky ani jiná výše uvedená chráněná označení, pokud nedošlo k vyčerpání, mohou být používány jen s předchozím písemným souhlasem společnosti Kiesel. Není dovoleno používat obchodní značky, přímo nebo nepřímo (např. fotografie výrobků), které byly staženy nebo vyfotografovány na naší webové stránce nebo byly technickým zařízením zpracovány tak, aby bylo dosaženo stejného výsledku.

II. Ceny a nabídky

II.1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu, která je uvedena u příslušného zboží v aktuálním ceníku prodávajícího platném k okamžiku učinění příslušné objednávky. Ceny zboží jsou uvedeny v aktuálním ceníku (dále jen ceník) vydaném prodávajícím, který je platný vždy do vydání nového aktuálního ceníku. Ceny se rozumí bez DPH, výdej sklad Praha, včetně cla a dalších poplatků, pokud není uvedeno jinak.   

II.2. Ceník nebo cenovou nabídku poskytne prodávající kupujícímu na základě jeho poptávky. Prodávající neodpovídá za to, že kupující si nevyžádal aktuální ceník.

II.3. Prodávající vypracuje nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržené konkrétní poptávky kupujícího konkrétní cenovou nabídku. Cena uvedená v nabídce je kupujícímu garantována po dobu uvedenou v této nabídce, není-li uvedeno jinak, nejpozději však do vydání nového, aktuálního ceníku prodávajícím. Kupující v případě souhlasu písemně potvrdí konkrétní cenovou nabídku prodávajícího, a to vlastnoručním podpisem osoby oprávněné jednat jménem či v zastoupení kupujícího, a takto potvrzenou cenovou nabídku doručí prodávajícímu. Potvrzením konkrétní cenové nabídky vyjadřuje kupující svůj souhlas s výší cen uvedených v takové konkrétní cenové nabídce prodávajícího v průběhu doby platnosti této nabídky.

II.4. Prodávající je oprávněn kdykoliv, bez uvedení důvodu, a dle svého uvážení měnit výše konkrétních cen příslušného zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo opravy tiskových chyb a změny cen, zejména v případě změny měnových kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Prodávající však musí kupujícího na tuto změnu upozornit. Kupující je pak povinen zaplatit dodavateli takto případně změněnou cenu zboží.

II.5. Kupující je povinen se bezprostředně před učiněním každé své objednávky řádně a úplně seznámit s příslušnou cenou jím objednávaného zboží dle aktuálního platného ceníku prodávajícího s tím, že učiněním každé své objednávky pak takovou příslušnou cenu jím objednávaného zboží kupující akceptuje, a to včetně ceny případného příslušného dopravného a balného ve výši uvedené v aktuálním platném ceníku.

II.6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Pokud však byla kupní cena v plné výši zaplacena kupujícím před dodáním zboží, přechází vlastnické právo na kupujícího okamžikem převzetí objednaného zboží. 

III. Slevy a prodejní akce

III.1. Prodávající uvede v konkrétní nabídce ceny již po započtení slev, rabatů či skonta. Na tyto nabídky se žádné další slevy nevztahují, pokud není písemně uvedeno jinak, eventuelně doplněno číslovaným písemným dodatkem ke konkrétní nabídce. Na prodejní akce, zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího, se nevztahují další slevy, rabaty a bonusy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

IV. Objednávky

IV.1. Kupující je povinen požadované zboží u prodávajícího objednat. 

IV.2. Objednávky zboží, které není standardně skladem nebo objednávky na větší množství zboží, než je standardně skladem, je kupující povinen učinit písemně. Písemné objednávky tohoto druhu prodávající buď písemně potvrdí s udáním termínu dodání, nebo má právo je písemně odmítnout s odůvodněním. Ostatní objednávky lze provádět telefonicky. 

IV.3. Kupující je od okamžiku učinění objednávky jejím obsahem vázán a v plném rozsahu odpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených v objednávce, a to mj. i včetně svých kontaktních údajů. Nebude-li objednávka obsahovat všechny potřebné údaje, prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky kupující akceptuje kupní cenu zboží, jakož i případnou cenu balného a cenu dopravy do místa dodání zboží. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neuplatní. 

IV.4. Předmětem příslušné kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené a specifikované v takové kupní smlouvě - objednávce (dále jen „zboží“). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje, obsažené na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, v prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v příslušné kupní smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a SR.

IV.5. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu. Prodávající si může, dle svého uvážení, v jednotlivém, zejména v cenově náročnějším případu a podle aktuální situace podmínit vznik kupní smlouvy potvrzením objednávky nebo přímo vyžadovat uzavření písemné kupní smlouvy.

IV.6. Kupující uzavřením příslušné kupní smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1764 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

IV.7. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, nikoliv telefonicky, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem ve stanovené lhůtě autorizovat nebo z jakéhokoliv jiného důvodu v prodávajícím stanovené lhůtě takovou objednávku neautorizuje, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva na jejím základě nevznikne.

IV.8. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat či odmítnout objednávku zejména z důvodu, že:

  • ji učinila osoba nebo zástupce osoby, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající z těchto podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s prodávajícím, a/nebo subjekt kapitálově či osobně s takovou osobou propojený;
  • realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou prodávajícího;
  • realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku;
  • objednávané zboží se již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno.

Prodávající o neakceptaci, resp. o odmítnutí objednávky kupujícího vhodným způsobem vyrozumí. Pokud nebyla objednávka prodávajícím akceptována a pokud kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část, bude mu příslušná částka vrácena, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne, kdy se prodávající rozhodl příslušnou objednávku kupujícího neakceptovat. Uvedená lhůta se považuje za zachovanou, bude-li v této lhůtě prodávajícím zadán příkaz k úhradě nebo odeslána poštovní poukázka takové příslušné částky.

V. Dodání a expedice

V.1. Místo plnění pro dodávku i platbu je sídlo prodávajícího.

V.2. Expedice bude provedena, není-li písemně dohodnuto jinak, na účet a vlastní riziko kupujícího, a to způsobem, není-li dohodnuto jinak, pro prodávajícího obvyklým. Závazek prodávajícího dodat objednané

zboží kupujícímu je splněn okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat ve skladě prodávajícího na adrese skladovatele KIESEL: TRANSCONSULT INTERNATIONAL s.r.o., K Hrušovu 292/4, 102 00 Praha 10, v čase, který prodávající kupujícímu oznámí, pokud není dohodou mezi kupujícím a prodávajícím písemně sjednáno jinak. Případné prodlení kupujícího s převzetím dodaného zboží nemá vliv na splnění závazku prodávajícího takové zboží kupujícímu dodat. 

V.3. Dodávka je zproštěna dovozného, pokud je v nabídce dohodnuto dodání na náklady prodávajícího. Prodávající v tom případě účtuje pouze symbolický manipulační poplatek, o jehož výši je kupující předem informován.

V.4. Kupující je povinen uhradit náklady vzniklé za spěšně vypravené zboží, pokud si spěšné vypravení zboží vyžádal. Prodávající kupujícího předem na tuto skutečnost upozorní.

V.5. Kupující je povinen provést s vynaložením odborné péče řádnou a úplnou kontrolu dodaného zboží zejména z hlediska jeho případných vad, neporušenosti obalů a úplnosti dodávky, a to při převzetí tohoto zboží a před jeho dalším použitím. Bezvadnost dodaného zboží potvrdí kupující prodávajícímu podpisem na dodacím listu prodávajícího, včetně evidence dodaných vratných obalů /palet/.  

V.6. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího v plném rozsahu okamžikem splnění závazku prodávajícího dodat takové zboží kupujícímu ve smyslu čl. V.2. podmínek nebo, bylo-li sjednáno odeslání zboží prodávajícím do místa určení, předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu kupujícímu do místa určení.

V.7. Události vyšší moci (za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na na dodání zboží kupujícímu, se považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti prodávajícího dle konkrétní kupní smlouvy, které nastaly po jejím uzavření a nemohou být prodávajícím odvráceny jako např. živelní pohromy, epidemie a pandemie, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události) zbavují prodávajícího závazků z dodávky po dobu trvání této překážky, aniž by kupujícímu vznikl nárok na náhradu škody či jiný nárok za dobu trvání takového prodlení. V případě, že se prodávající dozví alespoň o jedné z výše uvedených skutečností, bude o tom bez zbytečného odkladu informovat kupujícího. 

V.8. Prodávající má právo v případě porušení smluvních povinností kupujícího zadržet výdej objednaného zboží až do doby, kdy kupující zjedná nápravu, a to zejména pokud nebudou v plné výši uhrazeny kupní cena a/nebo případná cena balného a/nebo případná cena dopravy.

V.9. Nedojde-li k řádnému a včasnému odběru objednaného zboží ze strany kupujícího, jedná se o porušení smluvní povinnosti. 

V.10. Kupující má možnost vrátit nepoužité zboží pouze se souhlasem prodávajícího, a to v neporušeném originálním obalu do 30 dní od vystavení dodacího listu prodávajícím na sklad prodávajícího na vlastní náklad. Dobropis obdrží kupující do 14 dní od vrácení zboží, s vyúčtovaným manipulačním poplatkem ve výši 5 % z ceny vráceného zboží bez DPH, uvedeném na dobropisu k vrácenému zboží. V případě, že dopravu ke kupujícímu při odebrání zboží hradil prodávající, bude dobropis ponížen také o tuto částku. 

VI. Obaly a palety

VI.1. Za prodávajícího vede evidenci palet smluvní skladovatel zboží. Prodávající dodává zboží výhradně na paletách typu EUR.

VI.2. Kupující je povinen palety typu EUR na své náklady vracet prodávajícímu zpět, a to vždy nejpozději do 1 kalendářního roku ode dne převzetí zboží dodaného na těchto paletách. Prodávající má právo odmítnout převzít zpět poškozené palety, nebo palety jiného typu, než je uvedeno v VI.1. 

VI.3. Skladovatel prodávajícího vystaví kupujícímu potvrzení o převzetí vrácených palet. Pokud kupující prodávajícímu nepředloží výše uvedené potvrzení, že od něj skladovatel palety převzal, má se za to, že je nepřevzal. 

VI.4. Palety lze vracet pouze ve skladu smluvního skladovatele.

VI.5. Nevrácené palety je kupující povinen prodávajícímu uhradit. 

Cena EUR palety je stanovena  v aktuálním ceníku prodávajícího, platném ke dni učinění objednávky .  

VI.6 Kupující, který má smluvenu fakturaci palet, má možnost palety vrátit bez časového omezení smluvnímu skladovateli, Transconsult International s.r.o., viz VI.1. Vratku palet si kupující nechá potvrdit, viz oddíl VI.3. Prodávající vystaví kupujícímu dobropis za vrácené palety v hodnotě viz článek VI.5., nejpozději při inventuře paletového hospodářství (1 x ročně).

VII. Likvidace obalů a odpadu

VII.1. Při likvidaci obalů, odpadu z obalů a odpadu ze zboží jsou prodávající i kupující povinni postupovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR v platném znění.

VII.2. Prodávající má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s. /číslo F050520499/, která pro prodávajícího (a potažmo kupujícího) zajišťuje likvidaci obalů a odpadu z obalů. Prodávající je povinen využít síť EKO-KOM pro likvidaci obalů, odpadu z obalů a odpadu ze zboží.

VII.3. Kupující je povinen, v souvislosti s likvidací obalů, odpadu z obalů a odpadu ze zboží, postupovat dle instrukcí prodávajícího (etikety výrobku, bezpečnostní listy a pokyny v technických listech). Nebude-li kupující postupovat při likvidaci obalů, odpadu z obalů a odpadu ze zboží výše uvedeným způsobem, plně odpovídá prodávajícímu či dalším poškozeným za případnou škodu, která mu v souvislosti s tímto vznikne a je povinen tuto škodu   bez zbytečného odkladu uhradit.

VIII. Návod na zpracování, použití výrobků

VIII.1. Vzorky, protokoly ze zkoušek výrobků, údaje o složení a jakosti výrobků, technické informace, bezpečnostní listy, doporučení a návody na zpracování, (dále jen materiály), odpovídají nejlepším odborným znalostem prodávajícího, jsou u něj k dispozici a na vyžádání budou poskytnuty kupujícímu. 

VIII.2. Kupující je povinen se s podklady řádně a úplně seznámit a postupovat v souladu s nimi. Kupující je rovněž povinen řádně a úplně seznámit s výše uvedenými informacemi všechny ostatní osoby, které budou se zbožím jakýmkoliv způsobem nakládat.

VIII.3. Prodávající doporučuje kupujícímu provést vždy vlastní zkoušku před použitím zboží, za účelem zjištění konkrétních podmínek jeho použití a zpracování. Pokud se však vyskytnou   požadavky, které nejsou uvedeny v návodech na zpracování, nebo pochybnosti o vhodnosti použití, je kupující povinen před zpracováním výrobků provést vlastní testy a užití řádně a včas konzultovat s prodávajícím. 

VIII.4. Doporučení externích pracovníků prodávajícího, která se odchylují od uváděných písemných údajů, nejsou platná ani závazná a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. 

VIII.5. Údaje o spotřebě výrobků se opírají o hodnoty získané dlouhodobými zkušenostmi, mají pouze informativní charakter, proto kupujícímu nevzniknou při rozdílných konkrétních spotřebách vůči prodávajícímu žádné nároky na jakoukoliv formu náhrady.

VIII.6. V případě, že si kupující nevyžádá technické listy a bezpečnostní listy v papírové podobě, nalezne potřebné informace na následujících internetových adresách: aktualizace technických a bezpečnostních listů výrobků KIESEL je na www.kiesel.cz

IX. Reklamace a záruky

IX.1. Záruka po zpracování výrobku činí 24 měsíců, není-li na výrobku uvedeno jinak nebo nestanoví-li zákon jinak. Záruka se vztahuje pouze a výlučně na výrobky, které byly řádně zpracovány a použity v souladu s technickými a bezpečnostními listy. Výrobky nesmí být v době zpracování po expiraci (viz šarže výrobku a údaj o době skladovatelnosti, uvedený v technickém listu), pokud prodávající písemně nepotvrdí jeho prodlouženou trvanlivost. Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním, použitím, zpracováním, neodborným zacházením či běžným opotřebením, jakož i vady způsobené kupujícím a/nebo třetími osobami.

IX.2. Na reklamaci nebude brán zřetel, zejména pokud kupující nepostupoval v souladu s čl. VIII těchto „podmínek“, příslušnými normami, či obecně závaznými právními předpisy a obecně platnými pravidly pro použití nebo skladování zboží. 

IX.3. Kupující je povinen otestovat vhodnost užití před zpracováním zboží, nebo si jej nechat potvrdit písemně prodávajícím. 

IX.4. Technické údaje a označení pro použití zboží nepředstavují záruku za zvláštní vlastnosti zboží.

IX.5. Prodávající dále zejména neodpovídá za případné vady zboží, které bylo zpracováno, aniž by bylo předem  kupujícím řádně a úplně zkontrolováno, zda odpovídá objednávce; jedná se zejména o záměny zboží, odstíny barev, výrobní šarže (dále jen chyba v dodávce). Zjistí-li kupující při takovéto kontrole uskutečněné dle čl. V.5. těchto podmínek nějaké chyby v dodávce, resp. rozdíly oproti objednávce, je povinen toto neprodleně písemně oznámit prodávajícímu a zabránit zpracování chybně dodaného zboží. Prodávající je v takovém případě povinen neprodleně zjednat nápravu na své náklady. Neoznámí-li kupující ihned po převzetí dodaného zboží chybu v dodávce, platí, že veškeré objednané zboží bylo prodávajícím řádně dodáno v souladu s objednávkou kupujícího a prodávající v takovém případě neodpovídá za vady tohoto zboží z titulu chyby v dodávce zboží. 

IX.6. Reklamaci dodaného zboží je kupující povinen provést písemně, s odkazem na doklad o pořízení zboží (číslo faktury či dodacího listu), poštou nebo mailem na info@kiesel.cz.

IX.7. Při oprávněné reklamaci kupujícího má prodávající přednostní právo jednostranně rozhodnout o volbě nároku z vad zboží (odstranění vad, dodání nového zboží, přiměřená sleva). 

X. Platební podmínky

X.1. Není-li předem písemně sjednáno jinak, musí být platby uskutečňovány bankovním převodem nebo jednorázově v hotovosti před dodáním zboží kupujícímu.  V případě platby bankovním převodem je závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za dodané zboží splněn okamžikem připsání částky odpovídající plné výši takové ceny ve prospěch účtu prodávajícího.

X.2. Prodávající je oprávněn jednostranně použít jakoukoliv platbu kupujícího na úhradu kteréhokoliv z dříve splatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu, a to i v případě, že kupující určí, který svůj závazek vůči prodávajícímu plní.

X.3. Prodávající má právo jednostranně stanovit kupujícímu maximální povolený kredit – tj. sumu, do jejíž výše může odběratel odebírat na faktury (zároveň stanoví dobu jejich splatnosti) bez předchozí platby v souladu s čl.  X.1. podmínek“. V prodávajícím jednostranně stanovených případech se však kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu na příslušnou kupní cenu, bude-li k zaplacení takové zálohy prodávajícím vyzván, a to na základě faktury vystavené prodávajícím jednorázově bezhotovostně ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v takové faktuře nejpozději v příslušné lhůtě splatnosti uvedené v takové faktuře. Bude-li kupující vyzván k zaplacení uvedené zálohy, je řádné a včasné zaplacení takové zálohy kupujícím podmínkou pro vznik závazku prodávajícího dodat konkrétní objednané zboží kupujícímu a lhůta pro dodání takového zboží prodávajícím započne běžet až od okamžiku připsání částky odpovídající výši takové zálohy ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve faktuře obsahující vyúčtování takové zálohy.

X.4. Nesplní-li kupující podmínky uvedené v čl.X.1. těchto „podmínek“, nebo překročí-li maximální povolený kredit (čl. X.3.), je prodávající oprávněn odmítnout dodávku zboží a od příslušné kupní smlouvy odstoupit.  

X.5. Prodávající a kupující výslovně sjednávají, že prodávající je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svoji splatnou i nesplatnou pohledávku za kupujícím na zaplacení kupní ceny či kupních cen za dodané zboží proti jakékoliv pohledávce kupujícího za prodávajícím vzniklou z případných vad předmětného zboží.

X.6. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kterékoliv z částek uvedených v těchto podmínkách, prodávající a kupující shodně sjednávají, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,08 % (slovy: osm setin procenta) z celkové výše příslušných částek, s jejichž zaplacením je kupující v prodlení, za každý započatý kalendářní den prodlení kupujícího se zaplacením příslušné částky prodávajícímu s tím, že prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím náhradu škody způsobené prodávajícímu prodlením kupujícího se zaplacením příslušné částky prodávajícímu, a to i náhradu škody přesahující uvedenou smluvní pokutu, to vše i po zániku konkrétní kupní smlouvy. 

XI. Odstoupení od kupní smlouvy

X.1. Kupující je oprávněn od příslušné konkrétní kupní smlouvy odstoupit pouze a výlučně v případě, že prodávající je v prodlení s dodáním objednaného zboží do místa dodání a následky takového prodlení prodávající neodstraní ani v dodatečné lhůtě 30 pracovních dnů následujících po uplynutí původní dodací lhůty.

XI.2. Prodávající je předně oprávněn od příslušné konkrétní kupní smlouvy odstoupit do okamžiku dodání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží, ke kterým došlo v mezidobí od akceptace objednávky do okamžiku, kdy mělo být objednané zboží dodáno kupujícímu. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit z důvodu prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části, jakož i v případě prodlení kupujícího s převzetím dodaného zboží.

XI.3. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

XI.4. Odstoupit může kupující i prodávající tak, že tuto skutečnost oznámí druhé smluvní straně, a to písemně na adresu sídla druhé smluvní strany zapsaného v obchodním nebo živnostenském rejstříku. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle na své náklady zboží zpět do skladu prodávajícího uvedeného v čl. V.2. těchto podmínek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení oznámení jedné smluvní strany o odstoupení od příslušné konkrétní kupní smlouvy druhé smluvní straně. Prodávající poté bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen v plné výši uhradit prodávajícímu zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a nahradit veškerou vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Prodávající je v případě odstoupení povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude kupujícímu vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 pracovních dnů po vrácení zboží.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Prodávající je oprávněn tyto podmínky kdykoliv jednostranně v přiměřeném rozsahu měnit nebo doplňovat a takovou změnu oznámit kupujícímu zveřejněním na webových stránkách prodávajícího. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí vždy zněním podmínek účinným k okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva, má kupující právo změnu podmínek, ke které došlo po dobu trvání rámcové kupní smlouvy, odmítnout a takovou rámcovou kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou jednoho kalendářního měsíce ode dne doručení takové výpovědi prodávajícímu. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

XII.2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami řádně a úplně seznámil a dále potvrzuje, že bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně předem písemně dohodnuto jinak.

XII.3. Kupující prohlašuje a zavazuje se zajistit, že veškeré úkony a právní jednání týkající se plnění jeho závazků uvedených v konkrétní kupní smlouvě a v těchto podmínkách, a dále veškeré úkony a právní jednání, jejichž předmětem bude uplatnění právního nároku kupujícího vůči prodávajícímu, budou učiněny osobami oprávněnými jménem nebo v zastoupení kupujícího takový příslušný úkon nebo takové příslušné právní jednání učinit.

XII.4. Záležitosti neupravené smlouvou ani těmito podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

XII.5. Každá konkrétní kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li pro potřeby kupujícího znění smlouvy v cizím jazyce, platí, že v případě sporu o výklad jednotlivých ujednání a pojmů uvedených v příslušné konkrétní kupní smlouvě a v těchto podmínkách, má přednost a platí výklad takových jednotlivých ujednání a pojmů v českém jazyce.

XII.6. Veškeré právní vztahy založené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky. Případné spory vzniklé na základě takových smluv o dílo se zavazují prodávající a kupující řešit především vzájemnou dohodou obou stran; nedojde-li k této dohodě, řešení těchto sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky. Prodávající a kupující shodně sjednávají, že pokud bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost okresního soudu, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 10, a v případě, že bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost krajského soudu, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze.

XII.7. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2021.

 

poslední aktualizace: 1-2022

Máte otázky?

Kiesel - zákaznický servis

+420 607 807 000

DALŠÍ KONTAKTY

Image

KIESEL, s.r.o.
IČO 649 44 531
DIČ CZ64944531

Zapsán v OR vedeném městským
soudem v Praze odd. C, vložka 42 651

K Hrušovu 292/4
102 00 Praha-Štěrboholy


Kancelář pro vyřizování Vašich objednávek a hotovostní odběry otevřena:

pondělí - čtvrtek od 8.00 do 17.00 hod.
pátek od 8.00 do 14.00 hod.

Copyright © 2024 Kiesel s.r.o.

Implemented By Sklenicka.EU

Používáme cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookie.
Některé z nich jsou pro správné fungování nezbytné, jiné nám pomáhají zlepšovat tyto webové stránky.