TECHNICKÁ ŘEŠENÍ / Obklady a dlažba / UŽITEČNÉ RADY A ZKUŠENOSTI Z PRAXE

UŽITEČNÉ RADY A ZKUŠENOSTI Z PRAXE

 

/Tyto informace si ve formátu PDF můžete stáhnout ZDE>>> /

 

Pro správnou aplikaci výrobků zn. Kiesel doporučujeme dodržovat následující pokyny, které byly sestaveny na základě zkušeností z praktické realizace montáže obkladů a dlažeb:


■ 1. Příprava podkladu
Před zahájením kladení je třeba dokonalá příprava podkladu. Vzhledem k tomu, že řemeslník na stavbě má často omezené pomůcky pro posouzení podkladních vrstev, doporučujeme následující:
A. Optická prohlídka
Prvotním pohledem na podklad zjistíme celou řadu skutečností, které nám napoví, jak k podkladu přistupovat
– typ podkladu, materiál (asfalt, dřevo, magnezit, staré obklady, původní linoleum nebo PVC apod.), jeho stáří, původní zpracování
– trhliny v podkladu (vnitřní pnutí, sedání, nestabilní konstrukce) a jejich stabilizace
– možné výkvěty signalizují pronikání nežádoucí vlhkosti
– struktura podkladu (hladký, gletovaný, drobivý, porézní)
– výskyt hrubých nečistot a případných separačních vrstev (prach po broušení sádrokartonu, malířské barvy, zbytky sádry po tmelení )
– odpovídající tloušťka podkladu nebo stabilita podkladních desek
B. Prověření rovinnosti podkladu (ČSN 74 53 40)
Přiložením dvoumetrové latě na podklad dostatečně zjistíme případné nerovnosti, které je potřeba doplnit nebo naopak zbrousit. Od toho se pak odvíjí i dodatečné náklady na provedení díla (montáž nivelační stěrky, lokální vyrovnání ploch, nájem brusky nebo amortizace brusného kotouče apod.)
Touto zkouškou rovněž zjistíme potřebný spád plochy nebo návaznost vyrovnávané plochy na okolní místnosti. Podle toho se rovněž volí materiál pro hrubé vyrovnání pevnou hmotou Servocret/pro interiér, exteriér/ nebo pro vyrovnání v interiéru nivelační hmoty řady Servofix nebo Servoplan.
C. Zkouška pevnosti
Prostým poklepem a následně vrypem ostrým předmětem se dá velice snadno zjistit pevnost a tvrdost podkladu. Doporučujeme nevěřit „zázračným“ přípravkům na zpevnění podkladu (často nazývané hloubkovou penetrací) a v případě výskytu nezpevněného drobivého nebo separovaného podkladu přistoupit k jeho celkové výměně.
D. Zkouška vlhkosti
Výskyt vlhkosti v podkladu lze primárně prověřit např. přiložením plastové folie na podklad a jejím nadzvednutím po určité době. Orosený rub dá jasně najevo výskyt vlhkosti. Lepší a profesionálnější
je však použít příložný nebo hrotový vlhkoměr, který bezpečně odhalí prostup vlhkosti z konstrukce nebo zbytkovou vlhkost. Jedná se o nedestruktivní zkoušku, tedy o zkoušku bez poškození
podlahové konstrukce. V případě pochybností je vhodné pozvat specializovanou firmu a nechat podklad prověřit karbidovou metodou, tzv. metodou CM. Při lepení keramické dlažby a obkladu nebo desek z přírodního a umělého kamene musí podklad vykazovat následující maximální přípustnou zbytkovou vlhkost /měřeno CM přístrojem/

 

Podklad Hodnota
v % CM
Podklad Hodnota
v % CM
Cementové potěry < 2,0 Sádrová omítka < 1,0
Omítky maltové skupiny II
(vápenno-cementové omítky)
a III (cementové omítky) by
měly být 28 dní staré a vyschlé
na vzduchu
  Anhydritové potěry a
lité anhydritové potěry
s vodním podlahovým
topením
< 0,3
Cementové potěry s teplovodním
podlahovým vytápěním
< 1,8 Anhydritovéa potěry a
lité anhydritové potěry
< 0,5
Dřevotřískové desky kvalitativní
kategorie V 100
obvyklá vlhkost v domácnosti
< 10,0    

 
V případě pochybností o správném podkladu doporučujeme zhotovit písemný zápis a předat jej zhotoviteli. Vyvarujete se tak možných následných dohadů a neshod, které často končí finanční újmou, bohužel převážně pro vykonavatele díla.


E. Prověření povrchu
Jednoduše lze definovat, zda se jedná o savý nebo nesavý podklad, zda není na povrchu prach nebo jiná separační vrstva, zda není plocha promrzlá, zaolejovaná, poškozená po působení chemických
látek (posypová sůl), apod.
■ 2. Opatření pro specifické podklady
– Podlahové vytápění (teplovodní nebo elektrické)
je potřeba před lepením dlažby dle instrukcí dodavatele zapnout a nechat vychladnout. Při práci na potěrech je třeba dodržovat příslušné normy a technické listy a uvedené pokyny. Předepsané ohřátí podlahového topení je potřeba protokolárně zaznamenat. Dlažbu lze klást až po vyzrání potěru, ne dříve než po 28 dnech. Po této době se teplota postupně navyšuje až na teplotu +35°C (cca. 5°C / den) Před lepením je třeba topení nechat zchladnout (cca. 2 dny), případně zcela vypnout (maximální teplota povrchu 15°C).
– Anhydritové potěry a stěrky
Nesmějí být namáhány vlhkostí, tzn. použité v prostorách vystavených vodě nebo ve vnějším prostředí. Lité anhydritové potěry je třeba před zahájením zbrousit nebo zdrsnit kartáčem a prach vysát (pokud nejsou k dispozici závazné údaje poskytované výrobcem znějící jinak). Tyto potěry je třeba opatřit základovým nátěrem Okamul GG, Okatmos® UG 30 nebo Okapox GF a nechat zaschnout dle příslušných informací uvedených v technických listech.

Vysychání anhydritových podkladů na požadovanou hodnotu závisí na síle vrstvy a klimatických podmínkách (orientačně 7 dní /1 cm tl. vrstvy při 20°C a 65% vlhkosti) Při kladení dlaždic nebo desek do lepidla na anhydritové potěry s tloušťkou vrstvy lepidla > 5 mm je třeba nejprve provést základovýnátěr Okapox GF, případné nerovnosti přetáhnout a vyrovnat vrstvou lepidla a nechat zaschnout. Nivelaci provádějte stěrkovými hmotami Servoplan / Servofix do tloušťky vrstvy max.10mm. Přitloušťce vrstvy nad 10 mm proveďte základový nátěr Okapox GF, viz příslušné technické listy pro stěrkové hmoty.
– Potěry z litého asfaltu
Nejprve se musí opískovat a v případě potřeby opatřit základovým nátěrem Okatmos® UG 30. Pod přírodní kámen proveďte základový nátěr výrobkem Okapox GF. U vytápěných potěrů nebo potěrů na izolační vrstvě je požadována třída tvrdosti min. IC10; u kontaktních potěrů nebo potěrů na oddělovací vrstvě min. třída tvrdosti IC15.
– Monolitický beton podle DIN 10 45
Musí být starý nejméně 6 měsíců v důsledku vznikajících objemových změn po betonáži. Použitím lepidel Servolight, Servoflex- Trio-SuperTec lze výše uvedenou dobu podstatně zkrátit, kdy v závislosti na tloušťce betonu je přípustné stáří pouze 3 měsíce a u Servolight S2-SuperTec je přípustné stáří betonu dokonce jen 28 dní.
Povrch monolitického betonu musí být čistý a nesmí na něm být žádné separační vrstvy (bednící olej, cementové mléko, sjednocující nátěr apod.)
– Betonové prefabrikované díly

Musí být staré nejméně 3 – 6 měsíců podle tloušťky betonu. Platí stejná doporučení jako u monolitického betonu.
– Dřevotřískové desky
Dovolené je použití pouze v kvalitativní třídě V 100 nebo OSB 3, OSB Bau. Tyto desky musí mít vhodnou tloušťku a je potřeba montovat je tak, aby nevykazovaly kroucení, smršťování a vibrace.
Pokud možno používejte v kombinaci s oddělovací vrstvou Okaphone.

– Staré obklady na stěnách a podlaze
Jsou vhodné jako podklad pro nalepení dalšího obkladu pouze v případě, že jsou pevné, čisté a na jejich povrchu není nic, co by mohlo způsobit separaci vrstev. Toho lze dosáhnout pomocí očištění výrobkem Okamul GR.
– Původní olejové barvy
Na umělé omítky nebo vodě odolné disperzní barvy na stěnách mohou být obklady lepeny pouze v suchém prostředí. Existuje totiž nebezpečí, že tyto vrstvy v důsledku působení vlhkosti změknou a dojde k uvolnění obkladu. Na nosných podkladech lze keramický obklad lepit pomocí disperzního lepidla Okamul NKS po předchozím nanesení kontaktní vrstvy.
– Zbytky starých lepidel
Je potřeba mechanicky v co největší míře odstranit původní podlahářská lepidla (zbytky bitumenových lepidel až do 80% plochy). Plocha se opatří základním nátěrem Okatmos® UG 30. Vodou rozpustná lepidla na bázi sulfátových louhů (vyzkoušet účinek vody) je třeba opařit základovým nátěrem Okapox GF. Pod dlažbu z přírodního kamene je třeba zbytky starých lepidel odstranit zcela bezezbytku.
– Fošnové dřevěné podlahy
Musí být opatřeny separační vrstvou pro zamezení přenosu pnutí z desek, nejlépe Okaphone 9. Pro zvýšení nosnosti se případně mohou namontovat dřevotřískové desky.
■ 3. Doporučení pro lepení a spárování

Každý z níže uvedených bodů by mohl mít samostatnou kapitolu, my Vám chceme dát odpovědi na nejčastější otázky.
Penetrace podkladu není výmysl výrobce, ale nutná součást systému. Snižuje nasákavost podkladu, zlepšuje přilnavost následných vrstev a váže zbytkový prach. Každý podklad má svá specifika a podle nich se volí příslušný penetrační nátěr (Okamul GG, Okapox GF, Okatmos® UG 30)
– Dilatační spáry v podkladu je třeba na stejném místě a v dostatečné šířce přiznat i v dlažbě. Nesmí vzniknout žádné překrytí dilatačních spár jednotlivých vrstev a spára musí probíhat od spodní konstrukce podlahy až na povrch.
Při pokládce keramických obkladů na podkladech, které ještě podléhají objemovým změnám je třeba zřídit dostatečné množství spár vymezujících jednotlivá dilatační pole obkladu. Přesvědčte se, že každé plánované dilatační pole má maximální poměr stran 1 : 1,5 – 2. V exteriéru doporučujeme velikost polí max.3,0 / 3,0 m, ve vnitřním prostředí 6,0 / 6,0 m.
– Ozubené stěrky (nejlépe nerezové) se používají pro nanášení tenkého lepidlového lože.
Při práci v interiéru je potřeba, aby míra pokrytí dlažby v lepidle byla alespoň 65% plochy obkladové desky. V exteriéru a na velmi namáhaných místech je třeba provádět lepení do homogenního lože bez dutých míst (100% pokrytí rubu), přičemž lze použít kombinovaný způsob lepení (Buttering-Floating) nebo lze použít speciální malty pro vytvoření tzv. litého lože – jako např. Servoflex-Trio-SuperTec.
– Výběr spárovací hmoty závisí zejména na průřezu spáry, předpokládaném následném namáhání a chemickém působení. U desek z přírodního kamene citlivého na vlhkost doporučujeme provedení nalepení a zaspárování zkušební plochy. To se týká zejména kamene těženého z nových neprověřených lokalit.
– Zamezení nestejného zabarvení spáry
U keramických obkladů kladených do tenkého lože z cementového nebo disperzního lepidla je možné spárování provádět nejdříve za 24 – 48 hodin (při teplotě místnosti +20°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti). Při spárování savého keramického materiálu se doporučuje provést nejprve navlhčení spár. U keramických obkladů lepených do silného lože musí být lepícímalta před spárováním zcela suchá. U obou lepících postupů je doba schnutí silně závislá na konkrétníchpodmínkách na stavbě a povětrnostních podmínkách.
Ke zkrácení doby schnutí přispívá:
– nasákavý, suchý podklad
– obkladový materiál se silně savým střepem, popř. hranami (bělninový obklad)
– suché teplé počasí
– dobrá cirkulace vzduchu
K prodloužení doby schnutí přispívá:
– nesavý podklad, obkladový materiál s nesavým slinutým střepem, popř. hranami (kamenina)
– vlhké a studené počasí
– špatná cirkulace vzduchu
– voda z následného provádění stavebních prací

Při mimořádně vlhkých podmínkách na stavbě se mohou u barevných spárovacích hmot objevit výkvěty nebo tzv. mramorový efekt. V tomto případě vzlínají vodorozpustné substance z lepidlové malty do materiálu spárovací hmoty a pronikají až na povrch. Tento opticky postřehnutelný jev není způsoben nízkou kvalitou spárovací hmoty, ale faktory přímo závislými na stavebních podmínkách. V praxi se jako účinné osvědčilo dodatečné poopravení již zatvrdlých
spár pomocí velmi zředěného kyselého čistícího prostředku a následné vydrhnutí a opláchnutí. Spáry je třeba předem navlhčit. Na stěnách přitom pracujte směrem od shora dolů, na podlahách zamezte vytváření kaluží.


Pamatujte, že :
– Časové údaje uvedené v technických listech nebo na obalech jednotlivých výrobků jsou obecně vztaženy k teplotě +20°C a relativní vzdušné vlhkosti 60%.
– Vyšší teploty dobu tvrdnutí zkracují, nižší teploty ji odpovídajícím způsobem prodlužují.
– Je třeba dodržovat pokyny ke zpracování uvedené na etiketách a v technických listech výrobků.
– Velikost ozubení by mělo odpovídat síle obkladového materiálu. To platí v případě rovných připravených ploch.
– V případě pochybností nebo dalších informací se prosím obraťte na naše aplikační techniky.

 

Velikost ozubení
Originální velikosti ozubení pro lepení keramických obkladů, dlažeb a desek z přírodního kamene:© Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.