PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / G 200 Základový nátěr na dřevo, nanášený válečkem


 

G 200
Základový nátěr na dřevo pro uzavírací laky na parkety systému UA, PU a rovněž vhodný pro exotické dřeviny

 

  • rychlé schnutí
  • vhodný pro exotická dřeva
  • pro světlé odstíny uzavíracích laků
 

G200.jpg

Podklad:
Měkké i tvrdé dřeviny , exotické dřeviny, v suchém stavu, zbavená oleje, mastnoty, vosku a prachu.

Pokyny pro zpracování:
Nanášejte válečkem nebo štětcem na uzavírací laky.
Teplota podlahy a v místnosti minimálně +10°C. Zabráníme vzniku průvanu a přímého slunečního osvitu. G200 se nemusí brousit.

Použití Nářadí Doba zasychání
Vrstva:    
     
1 x G 200 30 - 40 min.

 

Poté následuje další vrstva uzavíracího laku Eukula systému UA nebo PU.

Zasychání:
Jedná o přibližné hodnoty, závislé na teplotě podlahy, místnosti a na vlhkosti vzduchu.

Spotřeba:
ca. 100 ml/m2

Čištění nářadí:
Okamžitě po použití mycím ředidlem V25.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 18 měsíců.

 
Značení:
 
GefStoffV F – vysoce hořlavý
Xi – dráždivý
Obsahuje ethylacetat propan-2-ol
ADR/RID: Třída 3
UN-č.: 1866
Giscode: G3
R- věty: 11-vysoce hořlavý
36/38 Dráždí oči a kůži
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
S - věty: 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
23 Nevdechujte aerosoly

26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
   

Neponechávejte prosím v místnosti žádné okrasné rostliny, akvária a potraviny.

Dodržujte prosím pokyny dle TRGS 617.
Produkty, které obsahují rozpouštědla, při nedostatečném větrání zatěžují prostředí a obtěžují zápachem, proto za tyto skutečnosti nemůže firma nést jakoukoliv záruku.

Likvidace:
Nevylévat do kanalizace, suché na skládku.
Tekuté zbytky uzavíracího laku jsou zvláštní odpad.

 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

01-2013 Tímto vydáním pozbývá předcházející vydání technické listu platnost.

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.