PRODUKTY / Desky a oddělovací tkaniny / Okalift SuperChange Gewebe

 

Okalift SuperChange Gewebe
Odnímatelná a separační tkanina


 

 

 

 

 

  • dělitelná, dvouvrstvá polyesterová tkanina s velmi vysokou pevností
  • pro zhotovení odnímatelných krytin na stěnách a podlaze
  • pod keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene, elastické a textilní krytiny a dřevěné podlahy
  • má separační účinek a překlenuje trhliny
  • pro použití v interiéru
  • jako odnímatelný a výměnný systém na stávajících starých krytinách

 

 

Popis výrobku
BUDE DOPLŇENO
Dvouvrstvou tkaninu Okalift SuperChange lze použít na běžných nosných stavebních savých i nesavých podkladech jako jsou například cementové a anhydritové potěry a to i s teplovodním podlahovým vytápěním, omítky, sádrokarton, pórobeton, staré keramické dlažby, teraco, konstrukce z prvků suché výstavby, sádrové stavební desky, dostatečně stabilní šroubované dřevotřískové konstrukce (pouze v suchých prostorách), betonové prefabrikáty a monolitický beton.

Tkanina se používá pro separaci vrstev a snížení pnutí mezi vrchní vrstvou krytiny a podkladem. Vznikající smyková napětí a tahové síly se ve vložené vrstvě separační tkaniny v nejvyšší možné míře vyrovnávají. Tkanina je vhodná pro nosné podklady s mírným sklonem k deformacím a vzniku trhlin jako například beton nebo potěr se smršťovacími trhlinami bez výškového přesazení apod.

Pro aplikace v místech s různým stupněm namáhání – od bytové výstavby až po výstavní prostory, autosalóny s vystavenými osobními automobily či veletrhy. U tvrdých podlahových krytin jako například dlažba, přírodní kámen či parkety může docházet v závislosti na způsobu chůze a režimu zouvání obuvi ke změnám ve vnímání kročejového hluku v místnosti.
Díky inovativnímu systému Okalift SuperChange lze vhodné podlahové krytiny rychle, snadno a s omezením prašnosti opětovně sejmout. Dokonce i stěnové desky systémů suché výstavby lze bez poškození opatřit opakovaně obkladem.

V případě renovací se obě vrstvy tkaniny oddělí a tím se oddělí podlahová krytina nebo obklad od podkladu. Nově pokládaná krytina se pak může nalepit opět přímo na tento podklad na nově nalepenou tkaninu Okalift SuperChange.
Na pevně držících starých krytinách jako například keramické dlaždice, obklady z přírodního kamene, homogenní PVC krytiny lze tkaninu Okalift SuperChange použít jako snímatelný a výměnný systém.

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365, DIN 18 356, DIN 18332, DIN 18352 jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je nutno před aplikací stěrky nejprve ošetřit v souladu s pokyny uvedenými v technickém listě BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB-8. Podle druhu podkladu, typu krytiny a namáhání hotové podlahy ošetřete a připravte podklad pomocí vhodných základových nátěrů a přednátěrů a stěrkových hmot ze sortimentu Kiesel. Je třeba dodržovat pokyny uvedené v technických listech současně použitých výrobků. Vždy musí být dodržena systémová skladba použitých výrobků. 


Pokyny pro zpracování
BUDE DOPLŇENO
Použití jako odnímatelný systém
Tkanina Okalift SuperChange Gewebe se na podklad lepí pomocí systémového lepidla Okalift SuperChange Klebstoff nanášeného stěrkou TKB B6 přibalenou k rolím tkaniny podle pokynů uvedených v aktuálním technickém listě. Pro stříhání tkaniny doporučujeme používat univerzální akumulátorové nůžky Robuso a nůžky na látky KAI 7250. Jednotlivé pásy tkaniny se musí napojovat natupo. Žádné přesahy nebo odstupy ve spojích tkaniny nesmí vznikat. Tkaninu Okalift SuperChange Gewebe je nutno na podklad nalepit hladce v celé ploše.
Při aplikaci na stěnách se tkanina Okalift SuperChange Gewebe přiloží na stěnu podobně jako běžná tapeta a zatlačí se pomocí korkového prkénka nebo hladítka směrem ze středu pásu tkaniny k jeho okrajům do ještě vlhkého lepidla Okalift SuperChange Klebstoff. Při lepení je nutno vyzkoušet a zajistit správné podlepení spodní strany tkaniny.

Jakmile je nalepená tkanina Okalift SuperChange Gewebe pochozí (po 12 hodinách, v závislosti na savosti podkladu a klimatických podmínkách v místnosti), lze zahájit lepení povrchové krytiny. Na tkanině Okalift SuperChange Gewebe  není v zásadě potřeba provádět základový nátěr.

Jako povrchové krytiny se hodí keramické krytiny z kameniny (na stěnách), kamenina a jemná kamenina o tloušťce větší než 6mm. U obkladů z přírodního kamene používejte pouze druhy s odpovídající tvrdostí (například žula nebo rula) při minimální tloušťce 15mm a více a s pevností v lomu vyšší než 1.500N. Minimální formát dlaždice je 5cm x 5cm. Na stropních konstrukcích, které se prohýbají je přípustný maximální průhyb L/300. V případě potřeby konzultujte použití tkaniny s aplikačními techniky firmy Kiesel.
Na podlahách v komerčních aplikacích s malým až středním namáháním používejte dlaždice s pevností v lomu alespoň 1.500N a dlažby z přírodního kamene v minimální tloušťce 15mm (pevnost v lomu nejméně 1.500N). Lepení se provádí v závislosti na druhu obkladového materiálu pomocí dále uvedených systémových lepidel. Je třeba dbát na celoplošné podlepení obkladového materiálu.

V důsledku aplikace tkaniny a jejích separačních a trhliny překlenujících vlastností je při namáhání keramických dlaždic a přírodního kamene silnými nárazy a údery nutno v krajním případě počítat s poškozením dlaždic. U dlaždic o tloušťce větší než 10,5mm s výše uvedenou pevností v lomu odpovídá lámavost dlaždic i přes separační vlastnosti aplikované tkaniny hodnotám běžným při pevném nalepení dlaždic. Pokud se použijí dlaždice s menší tloušťkou nebo s menší pevností v lomu, je nutno počítat s větší náchylností dlaždic k lámavosti. Při jiných tloušťkách je třeba situaci konzultovat s aplikačním technikem firmy Kiesel.

Při použití ve vlhkých prostorách s třídou vlhkostního namáhání A0 je třeba aplikovat systémovou kontaktní izolaci.

Dilatační spáry, které navzájem ze statických a stavebně-fyzikálních důvodů úplně rozdělují celé budovy nebo jejich části a napojení na svislé navazující konstrukce jakož i na spáry mezi různými topnými okruhy podlahového vytápění musejí být podle technických pravidel zásadně vždy propsány až do konstrukce podlahové krytiny či obkladu. To znamená, že tkanina Okalift SuperChange Gewebe musí být v těchto místech předělena. Je třeba vytvářet dilatační pole pokud možno s poměrem stran 2:1. Podlahovou krytinu je nutno rozdělit do dilatačních polí o velikosti cca. 40m2 a maximální délku strany dilatačního pole 8m. Tyto dilatační spáry lze po skončení pokládky podlahové krytiny vyplnit elastickým spárovacím materiálem, například Oka Silicon při dodržování odborných zásad. Okrajové a napojovací spáry musí být v dostatečné míře rozvrženy podle příslušných platných odborných pravidel, aby se vyloučil vznik napětí v těchto místech. Pokud jsou použity ukončovací profily obkladů a dlažeb, mohou být tyto nalepeny na tkaninu Okalift SuperChange Gewebe v průběhu lepení obkladů.

Potřebné stěrkování na tkanině Okalift SuperChange Gewebe (pro parkety a měkké elastické podlahové krytiny nebo dlaždice s rozměry menšími než 5cm x 5cm) se provádí výlučně pomocí vyrovnávací hmoty Servoplan P 200 Plus, do které se přimíchají výztužná vlákna Kiesel. Minimální tloušťka vrstvy vyztužené stěrky je 5mm až 10mm. Po odpovídajícím zaschnutí stěrky lze zahájit pokládku podlahové krytiny pomocí vhodného lepidla.

Lepení na vystěrkované ploše     
Dřevěné podlahy jako dvouvrstvé hotové parkety (DIN EN 13489), krátké parkety do 60cm a třívrstvé hotové parkety (DIN EN 13489) ve fošnovém formátu do max. šíře 22cm a max. délky 250cm jakož i mozaikové parkety (DIN EN 13488) se lepí celoplošně ve vzoru, který umožňuje roztažnost parketové podlahy v různých směrech, například ve vzoru rybího hřbetu nebo v kostičkovém vzoru.
Textilní a elastické podlahové krytiny se lepí jako obvykle na vystěrkovanou plochu pomocí vhodného lepidla z řady Okatmos®.

Přímé lepení bez stěrkování
Na tkaninu Okalift SuperChange se přímo lepí pouze tří nebo vícevrstvé hotové parkety (DIN EN 18489) fošnového formátu o maximální šířce 22cm a maximální délce 250cm. Lepení se provádí lepidlem Bakit PU-P nebo Bakit ESP. Pro nalepení tkaniny lze použít stejné lepidlo, jaké se použije pro lepení parket nebo lepidlo Okalift SuperChange Klebstoff. Při použití lepidla Okalift SuperChange Klebstoff je třeba dodržet dobu schnutí 24 hodin.

Na stěnách a podlahách se na podklad ještě před nalepením tkaniny Okalift SuperChange Gewebe nalepí ukončovací a přechodové profily pomocí lepidla Okalift SuperChange Klebstoff. U tvrdých krytin jako jsou dlaždice a přírodní kámen lze ukončovací a přechodové profily nalepit i na tkaninu Okalift SuperChange Gewebe a to pomocí příslušného systémového lepidla použitého pro lepení krytiny. Při použití na schodištích a schodišťových stupních (pouze v rodinných domech) je třeba ukončovací profily nalepit zásadně vždy přímo na podklad. Při pozdějším provádění stěrek na tkanině Okalift SuperChange Gewebe se ukončovací profily předem zatěsní pomocí Oka Cryl.

Použití jako odnímatelný a výměnný systém
Na pevně ulpělých starých krytinách jako například keramické dlaždice, přírodní kámen a betonové dlaždice jakož i na homogenním PVC lze systém Okalift SuperChange použít jako odnímatelný a výměnný systém. Staré krytiny musí být nejprve zbaveny zbytků ošetřovacích prostředků a musí vykazovat velmi dobrou přilnavost k podkladu. V případě potřeby lze aplikovat základový nátěr Okamul GR.
Tkanina na Okalift SuperChange Gewebe se lepí pomocí fixace Okatmos® EF 12 nanášené zubovou stěrkou TKB A2 postupem popsaným výše v kapitole „Použít jako odnímatelný sytém“. Po zaschnutí fixace se v souladu s výše uvedenými pokyny provede pokládka krytiny. Po skončení užívání lze podlahovou krytinu nebo obklad snadno strhnout společně s první vrstvou tkaniny. Zbytky fixace se z druhé (spodní) vrstvy tkaniny odstraní pomocí teplé vody a základního čističe Okamul GR.    

Výměna krytiny
Výměnu krytiny lze ve srovnání s klasickou pokládkou provést snadno, rychle a s minimální prašností, přičemž se navzájem oddělí obě vrstvy tkaniny Okalift SuperChange Gewebe. Krytina se na libovolném místě otevře a následně se za použití speciálního kladiva Vogt (vyráběné firmou Vogt Baugeräte GmbH) a nože Frankenklinge od sebe oddělí obě vrstvy tkaniny. Díky tomu se předejde poškození podkladu, ke kterému dochází při běžném způsobu provádění výměny krytiny. Následně se v souladu s povinností provádět zkoušky a pracovat s pečlivostí provede zkouška únosnosti druhé, ponechané vrstvy tkaniny Okalift SuperChange Gewebe. V případě potřeby se na místech, kde to je potřeba tkanina dodatečně částečně přilepí nebo sejme.Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365, DIN 18 356, DIN 18332, DIN 18352 jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je nutno před aplikací stěrky nejprve ošetřit v souladu s pokyny uvedenými v technickém listě BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB-8. Podle druhu podkladu, typu krytiny a namáhání hotové podlahy ošetřete a připravte podklad pomocí vhodných základových nátěrů a přednátěrů a stěrkových hmot ze sortimentu Kiesel. Je třeba dodržovat pokyny uvedené v technických listech současně použitých výrobků. Vždy musí být dodržena systémová skladba použitých výrobků.

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, na stěnách i podlaze
Šířka role
BUDE DOPLŇENO 60m ±1m (z výrobních důvodu se může skládat ze dvou pásů různé délky)
Plošná hmotnost BUDE DOPLŇENO cca. 210g/m2
Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO +15°C až +25°C (teplota podkladu)
Podlahové vytápění
BUDE DOPLŇENO vhodné
Pochozí* / možnost pokládky krytiny* BUDE DOPLŇENO Pokládka krytiny nebo stěrkování: po cca. 12 hodinách (závisí na savosti podkladu a na klimatických podmínkách v místnosti)
Pojezd kolečkových židlí BUDE DOPLŇENO ano
Překlenutí trhlin BUDE DOPLŇENO < 4mm (u trhlin v podkladu bez výškových přesahů)

* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.    

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO
Výměnný systém
Okatmos® EF 12, Okamul GR

Okalift systém
Okalift SuperChange Klebstoff, Okalift SuperChange Gewebe

Stěrková hmota
Servoplan P 200 Plus s výztužnými vlákny Kiesel

Kontaktní izolace
Okamul DF, Servoflex DMS 1K Plus SuperTec, Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec

Lepení dlaždic a přírodního kamene
Servoflex-Trio-SuperTec, Servoflex-Trio-schnell SuperTec, Servoflex K Plus SuperTec, Servoflex K schnell SuperTec, ServoStar® 2000 Plus Flex, Servolight S2 SuperTec, ServoStar® 3000 Flex weiss (popř. s Okamul DZ 18), ServoStar® 4000 Flex (popř. s Okamul DZ 18)

Spárovací malty
Servoperl royal, Servoperl royal schnell, Servoflex F, Servofix HBF SuperTec, Servoperl 10, Oka Color

Elastické výplně spár
Oka Cryl, Oka Silicon, Oka Silicon-M

Lepení parket
Bakit EK neu, Bakit ESP, Bakit PU-P

Lepení textilních a elastických krytin
Okatmos® star 100, Okatmos® star 110, Okatmos® star 120, Okatmos® star 600, Okatmos® star EN 30, Okatmos® megaStar

 

Zkušební certifikáty zkušebny MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut

BUDE DOPLŇENO

Č. 9027016/Ki-14/PB2/Sgm

Zkouška přilnavosti systému Kiesel Okalift SuperChange na betonovém podkladu

Č. 9027016/Ki-14/PB3/Sgm

Přezkoumání skluzu systému Kiesel Okalift SuperChange na svislých aplikacích

Č. 9027016/Ki-14/PB4/Sgm

Přezkoumání přetvárného chování podlahových krytin se systémem Kiesel Okalift SuperChange na vytápěném potěru

Č. 9027016/Ki-14/PB6/Sgm

Zjištění pevnosti v ohybu dlaždic

Č. 9027016/Ki-14/PB7/Sgm

Zkoušky dopadu testovací kuličky na dlažbu z kameninové mozaiky 5 x 5cm se systémem Kiesel Okalift SuperChange

Č. 9027016/Ki-14/PB9/Sgm

Zkoušky zatížení na dlažbě z kameninové mozaiky 5 x 5cm se systémem Kiesel Okalift SuperChange

Č. 9027016/Ki-14/PB10/Sgm

Zkoušky přilnavosti různých lepidel / stěrkových hmot na systému Kiesel Okalift SuperChange

Č. 9027016/Ki-14/PB11/Sgm

Zkoušky překlenutí trhlin na dlažbě z dlaždic z jemné kameniny 30 x 30cm se systémem Kiesel Okalift SuperChange

Č. 9027016/Ki-14/PB12/Sgm

Zkoušky zatížení na dlažbě ze skleněné mozaiky 2 x 2cm se systémem Kiesel Okalift SuperChange

Č. 9027016/Ki-14/PB13/Sgm

Zkoušky překlenutí trhlin na dlažbě z mozaiky z  kameniny 10 x 10cm se systémem Kiesel Okalift SuperChange

Č. 9027016/Ki-14/PB14/Sgm

Přezkoumání přetvárného chování dřevěných podlahových krytin pod systémem Kiesel Okalift SuperChange za různých podmínek

Zkušební certifikáty zkušebny TFI Aachen

Č. 440062-02

Zkoušky pojezdu kolečkových židlí podle normy EN 425:2002 s různými skladbami podlahy

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO
Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek, které nemůžeme   ovlivnit,  doporučujeme   provést zkušební vzorek.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
Šířka role 50cm   64000
Šířka role 100cm   64001

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v záložce aktuálních informací o výrobku a v bezpečnostních listech,  uložených na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/

Stav
BUDE DOPLŇENO

04.04.2014/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.