PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Euku-color öl – jednosložkový barevný olej

 

 

 

euku-color öl ,
jednosložkový barevný olej na bázi přírodních olejů – hotová směs

 

 • rovnoměrné probarvení
 • na olej možno aplikovat dvousložkové laky Strato
 • široká paleta moderních barevných tónů
 • jednotlivé barevné tóny lze vzájemně míchat
  Euku_colorol.jpg
Euku-coloröl je olejový systém pro barvení dřeva zajišťující rovnoměrné a intenzivní probarvení. Systém je připravený k okamžitému použití.

abZ-Nr. Z157,10-67

Dodávané barevné tóny:

 • azurová azur
 • mokka
 • antik dub
 • jantarová bernstein
 • rubínová
 • břidlice schiefer
 • skořicová zimt
 • terra
 • zeleň kapradí farn
 • sněhová schnee
 • medová honig
 • stříbrná silber
 • korálová koralle
 • tabáková tabak

Pro stanovení vhodného barevného tónu doporučujeme provést zkoušku na originálním dřevěném podkladu.

Podklad:
Podlahu přebruste a vytmelte. Prosíme, dbejte na správnou zrnitost broušení a na správnou rychlost otáčení brusky. Příliš jemně přebroušené dřevo má malou nasákavost! Je důležité, aby závěrečné broušení bylo provedeno jedno – nebo vícekotoučovou bruskou se zrnitostí 120.

Pokyny pro zpracování:
Před použitím nádobu s euku-coloröl dobře protřepejte. Na podklad nanášejte v tenké a rovnoměrné vrstvě, pokud možno špachtlí. Po nanesení naolejovanou podlahu během 15 minut vyleštěte jednokotoučovou bruskou s béžovým padem. Při leštění je třeba dbát na to, aby se na podlaze nevytvářely lesklé kruhy. Pokud se kruhy začnou vytvářet, otočte nebo vyměňte leštící pad. Výsledný barevný tón závisí na druhu dřeviny, způsobu broušení a vlastní barvě dřeva.

Při velkých rozdílech ve struktuře dřeva (jádro a běl), nesprávném množství naneseného oleje nebo neodborně provedeném broušení, mohou na povrchu podlahy vznikat optické vady (nerovnoměrnosti). Při volbě zrnitosti broušení je nutno přihlédnout k rychlosti otáčení použité brusky.

U silně namáhaných podlah doporučujeme nanést další tenkou, rovnoměrnou vrstvu přírodního oleje euku-naturöl nanášenou pomocí špachtle. Následně pak podlahu opět vyleštěte jednokotoučovou bruskou s béžovým padem a dále finálně přeleštěte lešticím vlněným hadrem nataženým přes béžový pad. Prosíme dodržujte pokyny uvedené v technickém listě „Správné olejování podlah“.

Schnutí:
Nechte zaschnout přes noc, minimálně 12 hodin (za optimálních podmínek, tedy při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%). V důsledku silného probarvení může během prvních dnů schnutí docházet k mírným barevným rozdílům v ploše podlahy. Po přibližně 3 až 5 dnech po ošetření je podlaha zcela proschlá a olejová vrstva má dostatečnou přilnavost. Proto by se během prvních dnů po olejování neměla podlaha vystavovat častému namáhání chůzí.

Spotřeba:
30 – 40 ml/m2 1 litr – vydatnost asi 30 m2.

Čištění nářadí:
Nářadí očistěte okamžitě po použití UA ředidlem V28 .

 

 

Skladovatelnost:
Skladovat v chladu a suchu v originálních obalech. Skladovatelnost 24 měsíců (při teplotě +5°C až +25 °C). Pokud se vytvoří v nádobě film, před upotřebením odstraňte. Chraňte před dětmi!

Ošetřování a čištění:
Hrubé nečistoty smést, jemné nečistoty a prach vytřít hadrem mírně navlhčeným v roztoku vody a ošetřovací emulze euku-pflege-emulsion v koncentraci 0,1 – 0,2 l emulze na 10l vlažné vody.

Značení:
 
GefStoffV nepodléhá
VbF třída A II
ADR/RID: třída 3
UN-č.: 1263
Giscode: Ö40+/voc (g/l) ca 90 (IS11890)v závislosti na bar. tónu
R- věty: 10 Hořlavý.
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S - věty: 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
23 Nevdechovat páry.
38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Zvláštní označení určitých přípravků:
Obsahuje kobalt bis(2-ethylhexanoát). Může vyvolat alergickou reakci

Během práce neponechávejte, prosím, v místnosti žádné okrasné rostliny, akvária a potraviny.

Likvidace:
Nevylévat do kanalizace. Kapalný výrobek nebo jeho zbytky jsou nebezpečný odpad.

Varování – Nebezpečí samovznícení:
Nasáklé pracovní pomůcky jako například hadry, tkaniny, nabroušený prach apod. vzduchotěsně uzavřete v kovových nádobách nebo nechte nasáknout vodou a opatrně zlikvidujte, aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru.

Složení:
Výrobek obsahuje látky na bázi přírodních olejů a vosků, modifikované rostlinné oleje, sušiny bez obsahu olova Neobsahuje konzervační prostředky na dřevo.

Další ošetření podlah opatřených uzavíracím lakem
Po aplikaci oleje euku-coloröl musí být podlaha v časovém rozmezí 12 až 36 hodin opatřena uzavíracím lakem Strato 461/462/463 nebo Strato Domicile.
Po uschnutí laku přes noc se provede mezibroušení zrnitostí 120 a další vrstva zvoleného laku Strato. Další podrobnosti jsou uvedeny v technickém listě.

Další informace viz bezpečnostní listy jmenovaných výrobků
www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

0 07 13 Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předcházející vydání svojí platnost.

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.