PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Euku-reiniger

 


 

euku-reiniger-Pflegeset 2

 

  • silné čistidlo pro odstranění vrstev vosku, mastnoty a nečistot
  • odstraňuje skvrny a šmouhy od podpatků
  • k základnímu čištění podlah ošetřených euku-polishem plus, euku-pflege olejem a euku-refresherem
 

Euku_reiniger.jpg

Podklad:
Všechny podklady odolné vůči rozpouštědlům, voskované parkety nebo dřevěné podlahy, linoleum, kámen, kombinované podlahy ze dřeva a kamene a PVC krytiny.

Zpracování
Základní čištění:
euku-reiniger se rozetře po podlaze, nechá se krátce působit a vydrhne se nebo se zpracuje čistícím strojem. Poté se ještě mokrý uvolněný voskový film setře hadrem. Hadr často namáčejte do vlažné vody a podlahu silou vytřete.
Na úplně suchou podlahu se naneste euku-polish plus, euku-refresher nebo euku-pflegeöl a podlahu vyleštěte.

Mezičištění:
Podlahu vytřete hadrem navlhčeným v euku-reiniger nebo podlahu jemně navlhčete a vyleštěte bílým padem nebo měkkým hadrem. Nečistoty a čmouhy po gumových podrážkách zmizí.

Spotřeba:
Základní čištění: 2 - 4 l na 100 m2, při vyšším zašpinění se zvyšuje i spotřeba
Mezičištění: 200 - 400 ml na 100 m2

 

Skladování:
Skladovat v chladu a suchu v originálních obalech min 12 měsíců.

 

 
Značení:
 
GefStoffV: Xi dráždivý
obsahuje: uhlovodíkové sloučeniny alifatické, C11-C13
VbF: A II
ADR/RID: tř. 3
UN č.: 1263
Giscode: Ö20
R- věty: 10 – hořlavý
38- Dráždí kůži
43- Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
S - věty: 24- Zamezte styku s kůží.
26- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
37- Používejte vhodné ochranné rukavice
51- Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
61- Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
UBA-Nr. 19590005

Likvidace:
Nepatří do kanalizace. Tekuté zbytky jsou zvláštní odpad.

Výstraha – nebezpečí samovznícení:
nasáklé pracovní pomůcky, jako například hadry, tkaniny, nabroušený prach apod. vzduchotěsně uzavřete do kovových nádob nebo namočte do vody zlikvidujte aniž by došlo k nebezpečí vzniku požáru.

Složení:
Přes 30% alifatických uhlovodíků
Další obsažené látky: parfémovací látky

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

05 2010 Tímto vydáním pozbývá předcházející vydání technické listu číslo tisku 326 platnost.

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.