PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Euku-refresher


 

euku-refresher
profesionální údržba na podlahy, impregnované tvrdým voskovým olejem euku-öl 2 Plus HS

 

  • pro zachování přirozeného povrchu
  • optimalizuje odolnost
  • pro místní opravy
 

Euku_refresher.jpg

Číslo produktu: 0183000500

Technické údaje:

Sušina - 47 % hmotnosti
Spotřeba - asi 30 ml/m2 /30 m2 z 1 l/
Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod +10°C
Schnutí - po 60 min při 23 °C a při 50% relativní vzdušné vlhkosti je podlaha opatrně pochozí
Konečné vytvrzení – po 12 hodinách v závislosti na podmínkách a podkladu
Nářadí – nerezová špachtle, stěrka ve tvaru T

Podklad:
Suché a prachu zbavené dřevěné podlahy, impregnované euku-olejem euku 2 Plus HS.

Pokyny pro zpracování:

Ošetřování:
euku-refresher naneseme v tenké a rovnoměrné vrstvě špachtlí, T stěrkou nebo hadrem na suchou a vyčištěnou podlahu a necháme krátce působit.

Přebytek odstraníme měkkým hadrem nebo setřeme gumovou stěrkou.

Poté ještě vlhký film vmasírujeme strojně béžovým padem a měkkým hadrem, dokud nedosáhneme rovnoměrného vzhledu povrchu. Povrch se díky tomuto ošetření stane ještě odolnější proti nečistotám a vlhkosti.

Podlaha je pochozí teprve po úplném zaschnutí.

Čištění nářadí:
Okamžitě po použití UA-ředidlem

 

 
Značení:
 
Giscode: Ö 60
ADR/RID: tř. 3
UN-č.: 1866
GefStoffV:  
R- věty: 10 – hořlavý
66 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
S - věty: 51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách
23 – Nevdechujte páry
24 - Zamezte styku s kůží
38 – V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
P-věty Obsahuje: kobalt (2-etylhexanoat) méně než 10.
Může způsobit alergické reakce.

 

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 24 měsíců od data výroby. Teplota nesmí klesnout pod 5°C.

Odstranění:
Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.
Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Výstraha – nebezpečí samovznícení:
nasáklé pracovní pomůcky, jako například hadry, tkaniny, nabroušený prach apod. vzduchotěsně uzavřete do kovových nádob nebo namočte do vody a zlikvidujte, aniž by došlo k nebezpečí vzniku požáru.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním pozbývá předcházející vydání technické listu číslo tisku 327 platnost.

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.