PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Euku-öl 2 plus HS

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

euku-öl 2 Plus HS high solid,
tvrdý voskový olej

 

  • olejování a voskování v jednom pracovním kroku
  • přírodní, hedvábně matový povrch podlahy
  • vhodné i pro podlahové vytápění
 

Euku_ol_2plusHS.jpg

Podklad:
Dřevěné podlahy z měkkých i tvrdých dřevin v suchém stavu, zbavené nečistot a prachu.

abZ-Nr. Z-157.10-67, protiskluz R10

Pokyny k zpracování:
Věnujte nejvyšší možnou péči správnému obroušení povrchu. Čím jemněji je povrch zbroušen, tím lepší je pak výsledná kvalita povrchu podlahy. Minimální teplota podlahy a místnosti je +10?C. Zamezte vzniku průvanu a přímému slunečnímu osvitu.

U měkkých a exotických dřevin může v důsledku vyplavování pryskyřice docházet k prodloužení doby schnutí, případně k optickým kazům povrchu.

Před upotřebením dobře promíchat. Olej naneste na podlahu stejnoměrně pomocí špachtle nebo hadru. Přebytek z podlahy odstraňte. Následně ještě mokrý film vmasírujte pomocí leštičky s béžovým padem, dokud není dosaženo stejnoměrného vzhledu povrchu. V žádném případě nesmí olej na podlaze zaschnout.

Ihned potom naneste pomocí špachtle nebo u větších ploch pomocí břitové stěrky euku-refresher a ihned přejeďte béžovým padem. Pak zabalte pad do vlněného leštícího hadru a povrch vyleštěte leštičkou.

 

Ředění:
Odpadá, příp. UA-ředidlo V 28.

 

Použití Nářadí Doba schnutí
Impregnace:    
     
1 x Euku-öl 2plus HS po rozleštění min. 30 minut
1 x euku-refresher* břitová stěrka 12 hodin

* Přibližně po 1 hodině je povrch podlahy opatrně pochozí

Podlaha se prvních 7 dní po ošetření nesmí vytírat vodou ani vlhkým hadrem. Koberce lze položit nejdříve za 8 - 10 dní.

Zasychání:

Uvedené hodnoty jsou přibližné, závislé na teplotě podlahy a místnosti, jakož i na vlhkosti vzduchu.

Spotřeba:

euku-öl 2Plus HS
30 ml/m2
1l - asi 30m2
  refresher
30 ml/m2
1l - asi 30m2

 

 

 

Čištění nářadí:
Okamžitě po použití UA-ředidlem V 28.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 24 měsíců. Chraňte před dětmi!

Likvidace:
Nevylévat do kanalizace.
Tekuté zbytky jsou zvláštní odpad.

 

Značení:
 
GefStoffV: nepodléhá
VbF: třída A II
ADR/RID: třída 3
UN-č.: 1866
Giscode: Ö 40+/voc /g/l 157 (ISO11890)
R- věty: 10 Hořlavý.
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
S - věty: 23 Nevdechovat páry.
24 Zamezte styku s kůží.
38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
Zvláštní označení určitých přípravků: Obsahuje kobalt bis(2-ethylhexanoát). Může vyvolat alergickou reakci.

Během práce neponechávejte v místnosti žádné okrasné rostliny, akvária potraviny

Varování – Nebezpečí samovznícení:
Nasáklé pracovní prostředky, jako např. hadry, rouna, brusný prach apod. hermeticky uzavřete do kovové nádoby nebo namočte vodou a zlikvidujeme tak, aby nenastalo nebezpečí vzniku požáru.

Ošetřování:
Ošetřování se provádí pomocí ošetřovací emulze euku-pflege-emulsion, rozmíchané ve vodě. První ošetřování se smí provádět nejdříve po 7 dnech. Prosíme, dodržujte pracovní postup pro ošetřování uvedený v návodu.

Obsažené látky:
Fermež lněného oleje; alkydové pryskyřice, isoalifáty, vosky a bezolovnatá sušina.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

0 07 13 Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předcházející vydání svojí platnost.

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.