PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Euku-öl 1 HS

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

euku-öl 1 HS high solid

 

  • tvrdý voskový olej na bázi přírodních olejů pro vysokou zátěž dřevěných podlah
  • abZ-Nr Z-157.10-67, protiskluz R 10
 

Euku_ol_1HS.jpg

Použití:
Olej k základní ochraně přebroušených dřevěných podlah, parket a korku. Lze použít jako základový nátěr pod dvousložkový vodní lak řady Strato 461/462/463

Pokyny k zpracování:
Čím je provedeno jemnější broušení tím je lepší finální povrch .

Minimální teplota v místnosti a podlahy +10°C.

Zabraňte vzniku průvanu a přímému slunečnímu osvitu.

U měkkých a exotických dřevin může docházet k výronům pryskyřice, které mohou způsobit prodloužení doby schnutí a případně také optické kazy na povrchu podlahy.

Před použitím rozmíchat. Olej nanášejte na povrch rovnoměrně pomocí špachtle nebo hadru. Přebytečný olej stáhněte špachtlí, gumovým břitem nebo hadrem. Následně pak vzniklý film vmasírujte pomocí kotoučové brusky s béžovým padem dokud se nevytvoří rovnoměrný vzhled povrchu. Olej na povrchu podlahy nesmí v žádném případě zaschnout.

 

Ředění:
Odpadá, příp. UA-ředidlo V 28.

Použití Nářadí Doba působení
Impregnace:    
     
1 x euku-öl 1 HS
ca 15 min

* Přibližně po 1 hodině je povrch podlahy opatrně pochozí

Podlaha se prvních 7 dní po ošetření nesmí vytírat vodou ani vlhkým hadrem. Koberce lze položit nejdříve za 8 - 10 dní.

V případě viditelných stop po tazích na příslušná místa znovu naneseme olej. V případě potřeby po několika hodinách podlahu znovu vyleštěte, avšak již bez oleje.

Po 12 hodinách schnutí lze v případě potřeby provést další olejování, pokud možno pomocí špachtle a s menším množstvím oleje. Po dalších 12 hodinách schnutí je podlaha s opatrností pochozí. Naolejovaná podlaha se prvních sedm dní nesmí vytírat mokrým způsobem. Pokládku koberců nebo ošetření podlahy lze provádět až po 8 až 10 dnech.

Zasychání:
Zde se jedná o přibližné hodnoty, závislé na teplotě podlahy a v místnosti, jakož i na vlhkosti vzduchu.

Spotřeba:
30 ml/m2 , podle podkladu.
1l – asi 30m2

 

 

 

Čištění nářadí:
Okamžitě po použití UA-ředidlem V 28.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 24 měsíců. Chraňte před dětmi!

Značení:
 
GefStoffV nepodléhá
VbF nepodléhá
ADR/RID: není nebezpečné zboží do tř.3
UN-č.: 1866
Giscode: Ö 40/voc/g/l/ 93 (ISO11890)
R- věty: 10 hořlavý
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S - věty: 23 Nevdechovat páry.
38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
Zvláštní označení určitých přípravků: Obsahuje kobalt bis(2-ethylhexanoát). Může vyvolat alergickou reakci.

Během práce neponechávejte, prosím, v místnosti žádné okrasné rostliny, akvária a potraviny.

Likvidace:
Nevylévat do kanalizace, suché na skládku.
Tekuté zbytky uzavíracího nátěru jsou zvláštní odpad.

Varování – Nebezpečí samovznícení:
Nasáklé pracovní prostředky, jako např. hadry, rouna, nabroušený prach apod. hermeticky uzavřeme do kovové nádoby nebo namočíme vodou a zlikvidujeme tak, aby nenastalo nebezpečí vzniku požáru.

Ošetřování:
Pro skladbu euku-öl 1 HS ošetření pomocí euku-pflegeemulse, viz technický list výrobku.

Obsažené látky:
Lněná fermež; alkydová pryskyřice, isoalifáty, vosky a bezolovnatá sušina.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

10.7.13 Tímto vydáním pozbývají všechna předcházející vydání tohoto technického listu platnost.

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.