PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / H 99 S Tmel na dřevo


 

H 99 S
Tmel na dřevo na bázi nitrátu celulózy

- s obsahem rozpouštědel

 

  • rychlé schnutí
  • dobré a rychlé broušení
  • vhodné pro všechny uzavírací nátěry a oleje na parkety
  • mírný zápach
 

H99s.jpg

Podklad:
Dřevěné podlahy, které jsou suchá, zbavená oleje, mastnoty, vosku a prachu.

Pokyny pro zpracování:
H 99 S se používá pro vyplnění příp. vytmelení spár, prohlubní, trhlin atd. u dřevěných podkladů všeho druhu, např. parkety, dřevěné podlahy, nábytek atd.

H 99 S rozmícháme s dřevěným brusným prachem (ze zábrusu 100 –120) na hmotu, která je vhodná pro stěrkování.

Pokud hmota při míchání tuhne, přidáme H 99 S .

Parkety před posledním broušením hmotou vystěrkujeme. Následně celou podlahu zbrousíme, aby nezůstaly viditelné žádné zbytky, které by mohly vést k pozdějšímu zbarvení.

Použití Nářadí Doba zasychání
Vrstva:    
     
1 x H99 S 30 min.

s dřevěným brusným prachem

     
Broušení:    
   
Popř. v případě potřeby postup opakujeme
     

Zasychání:
Zde se jedná o přibližné hodnoty, závislé na teplotě podlahy, v místnosti a na vlhkosti vzduchu. Roli hraje také tloušťka nánosu, příp. šířka a hloubka spáry.

Spotřeba:
ca. 50 ml, podle rozsahu spár se může spotřeba zvýšit.

Čištění pracovních nástrojů:
Okamžitě po použití mycím ředidlem V 29

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců.

 
Značení:
H99 S
 
GefStoffV Xi – dráždivý
F – vysoce hořlavý
Obsahuje aceton
 
ADR/RID: Třída 3
UN-č.: 1866
Giscode: G3
R- věty: 11 - vysoce hořlavý
36/38 Dráždí oči a kůži.
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
S - věty: 16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
23 – Nevdechujte páry
26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
38 – V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách
61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Neponechávejte, prosím, v místnosti žádné okrasné rostliny, akvária a potraviny.

Prosím dodržujte ustanovení podle TRGS 617.

Produkty, které obsahují rozpouštědla, při nedostatečném větrání zatěžují prostředí a obtěžují zápachem, proto za tyto skutečnosti nemůže firma nést

Odstranění:
Nevylévat do kanalizace, suché na skládku.
Tekuté zbytky patří do zvláštního odpadu.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

     
    VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.