PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKATMOS® Star 100 Plus

 

Lepidlo pro lepení do mokrého lože a pro adhezní lepení Okatmos® star 100 Plus

Okatmos Star 100 Plus
 
 • krátká doba odvětrání
 • dlouhá doba pro uložení krytiny do lepidlového lože
 • univerzální použití
 • snadno roztíratelné
 • hygienizující

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Lepidlo bez obsahu rozpouštědel (podle TRGS 610) s velmi nízkými emisemi pro lepení do mokrého lože a pro kontaktní lepení homogenních a heterogenních PVC krytin v rolích i čtvercích, CV krytin, vinylových designových podlahových krytin, gumových podlahových krytin do tloušťky 4,0mm v rolích i čtvercích, linolea do tl. 3,2mm a textilních podlahových krytin. Okatmos® star 100 Plus lze používat pro lepení do mokrého lepidlového lože, pro adhezní lepení jakož i pro techniku kontaktního lepení  (Double - Drop). Okatmos® star 100 Plus přispívá díky svým hygienizujícím účinkům k zabránění zápachu. 

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO krémově bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, na stěně a podlaze
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodný
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +15°C
Doba odvětrání *   cca. 5 – 40 minut
Doba pro položení krytiny *   cca. 5 – 120 minut
Zatížitelný *   po cca. 24 hodinách
Konečná pevnost *   po cca. 72 hodinách
Podlahové vytápění   vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO D 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1 Plus
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem, skladovatelnost cca 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti v závislosti na druhu podlahové krytiny, savosti podkladu a způsobu použití lepidla

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB (Posuzování a příprava  podkladů) jakož i technického listu TKB-8. Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy opatřete podklad přednátěrem Okamul HD 11, Okatmos® EG 20, Okatmos® DSG, Okamul PU-V schnell, nebo Okapox GF a následně opatřete vhodnou stěrkovou hmotou Kiesel.

Při lepení parotěsných podlahových krytin jakož i na nesavých podkladech je třeba podklad vždy opatřit dostatečně silnou vrstvou stěrky. Při práci je třeba dodržovat pokyny uvedené v technických listech příslušných použitých výrobků.

V celé skladbě souvrství musí být použity systémové výrobky.


Zpracování

Okatmos® star 100 Plus řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Lepidlo nechte odvětrat; doba odvětrání se liší podle naneseného množství lepidla, savosti podkladu a druhu podlahové krytiny. Lepidlo nanášejte pouze na tak velkou plochu, na kterou lze nalepit podlahovou krytinu před uplynutím otevřené doby lepidla.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Okatmos® star 100 Plus řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Lepidlo nechte odvětrat; doba odvětrání se liší podle naneseného množství lepidla, savosti podkladu a druhu podlahové krytiny. Lepidlo nanášejte pouze na tak velkou plochu, na kterou lze nalepit podlahovou krytinu před uplynutím otevřené doby lepidla.

Na nesavých podkladech lze dosáhnout pouze adhezního nalepení krytiny.

Po odvětrání lepidla vložte podlahovou krytiny do lepidlového lože a dbejte na to, aby pod krytinou nezůstaly uzavřené vzduchové bubliny. Krytinu do lepidlového lože pečlivě celoplošně natlačte.

Obtížně zpracovatelné krytiny, které mají po nalepení tendenci se ještě zvedat po cca. 30-ti minutách znovu přitlačte.

Dodržujte pokyny pro zpracování krytiny vydané jejím výrobcem. Zvláštní pozornost je nutno věnovat dostatečné aklimatizaci krytiny před nalepením.

Svařování popř. utěsnění spojů podlahové krytiny lze provádět nejdříve 24 hodin po nalepení.

 

savé, stěrkované podklady

hutné, nesavé podklady

 

lepení do mokrého lože
lepení do polomokrého lože

adhezní lepení

kontaktní lepení
(Double-Drop)

Podlahové krytiny

PVC krytiny
CV krytiny
Vinylové krytiny
Gumové krytiny
Linoleum
Textilní  podlahové krytiny

PVC krytiny
CV krytiny
Obklady stěn

PVC krytiny
CV krytiny
Obklady stěn

Velikost zubu stěrky

TKB A2
TKB B1

TKB A5

TKB A5

Doba odvětrání lepidla

5 - 30 minut

30 - 40 minut

10 - 15 minut
krytinu znovu nadzvednout

po 20 - 25 minutách krytinu opět položit

Doba pro uložení krytiny do lepidlového lože

20 - 40 minut

50 -120 minut

35 - 40 minut

 

Důležitá upozornění
BUDE DOPLŇENO

 • podlahová krytina musí být před nalepení dostatečně aklimatizovaná, zbavená pnutí a přizpůsobena klimatu, které se bude v místnosti vyskytovat v době používání podlahové krytiny
 • role se silným pnutím, vystouplé hrany nebo zvlnění podlahové krytiny, zlomy nebo záhyby způsobené pomačkáním krytiny se musí až do úplného zavadnutí lepidla zatížit.
 • u krytin vystavených silné zátěži v důsledku teplotních změn například slunečním ozářením v zimních zahradách nebo u fasádních okenních pásů, silnému mechanickému namáhání paletovými vozíky, pojezdem vysokozdvižných mechanizmů apod. jakož i v místech, kde se na podlahovou krytiny zanáší vlhkost, je třeba přednostně použít Okamul PU a případně si vyžádat odborné poradenství a konkrétní situaci před aplikací výrobku zkonzultovat.
 • při pokládce a lepení podlahové krytiny je nutno dodržovat všeobecně uznávaná řemeslná a technická pravidla a příslušné platné normy a technické listy. Zvláště upozorňujeme na:
  -  DIN 18365 „Pokládka podlahových krytin“.
  - Technický list BEB „Posuzování a příprava podkladů“.
  - Technický list TKB „Posuzování a příprava podkladů pro podlahové krytiny a parketářské práce“.
  - Technický list TKB „Lepení elastomerových podlahových krytin“.
  - Technický list TKB „Lepení PVC podlahových krytin“.
  - Technický list TKB „Lepení podlahových krytin na bázi linolea“.
  - Technický list TKB „Lepení textilních podlahových krytin“ .

Nářadí a spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Druh podlahové krytiny Velikost zubu stěrky Spotřeba
CV krytiny TKB A2
TKB A3

250 - 300g/m2
200 - 250g/m2

PVC krytiny
Designové vinylové krytiny
Gumové krytiny

TKB A2 250 - 300g/m2

Linoleum
Textilní krytiny

TKB B1 300 - 350g/m2

Uvedená spotřeba se vztahuje na vystěrkovaný podklady.

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu a může se lišit podle druhu stěrkových hmot, použité zubové stěrky a způsobu práce při zpracování lepidla.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Střednědobé a dlouhodobé uvolňování směrných hodnot těkavých, organických látek (VOC) do ovzduší v místnosti nelze očekávat. Přesto by se mělo během zpracování výrobku a po dobu jeho schnutí zajistit řádné větrání.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte a nekuřte. Při kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě důkladně opláchněte vodou. Nevylévejte do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Výrobek obsahuje  isothiazolin. Informace pro alergiky je možno získat na tel. čísle 0711/93134-0.

Skladujte mimo dosah dětí.

Likvidace

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod a půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze úplně vyprázdněné obaly. Ztvrdlé zbytky výrobku lze likvidovat průmyslový odpad podobný domácímu odpadu. Obaly s tekutými zbytky výrobku jsou zvláštní odpad.

Složení

Polymerová disperze, zahušťovací prostředky, smáčecí prostředky, prostředky zamezující tvorbě pěny, konzervační prostředky, deriváty kalafunové pryskyřice, minerální plniva, voda.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/

 


Balení

Balení   číslo výrobku EAN
33 x 14 kg plastové kbelíky 49084 4015705490847

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

01.02.2017/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.