PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / UA 491 hedvábně matný


 

UA 491 hedvábně matný

jednosložkový parketový lak na dřevěné sportovní podlahy, s obsahem rozpouštědla

 

  • protiskluzný podle DIN 18032, část 2, osvědčeno MPA Stuttgart
  • vhodný na podlahové vytápění
  • nízké postranní sklížení
 

UA491.jpg

Podklad:
Podklad musí být v suchém stavu, zbavený všech olejových, mastných, voskových nečistot a prachu.

Zpracování:

Váleček pro UA nátěry nebo mohérový váleček, též lze nanášet pneumatickým nebo Airless stříkáním. Vhodnou viskozitu na stříkání dosáhneme zředěním ředidlem V 28.

Před zpracováním je nutno lak pořádně promíchat nebo protřepat.  Teplota místnosti a podlahy min. +10°C.

Je nutno se vyvarovat průvanu a přímému slunečnímu záření.

Zárukou dosažení jednotného plošného stupně lesku/matu je použití laků stejné výrobní šarže, nebo je nutné laky různých výrobních šarží před zpracováním vzájemně dobře promíchat.

V případě měkkých dřev, jakými jsou např. borovice, jedle nebo smrk, může dojít k vystoupení pryskyřice, vedoucí k prodloužení schnutí a optické závadě.

Ředidlo:
UA ředidlo V 28

Pracovní postup Nářadí Doba schnutí
Základování:    
     
1xUA 491
+ 10-20%
/ cca 16 hod.

ředidlo V28

     
Přebroušení:    
   
Případné značkování Eukula UA MF značkovacími barvami
     
1xUA 491 / cca 16 hod.
     
Broušení:    
   
     
1x UA 491 cca 24 hod.
     
Konečné vytvrzení   za 10 dní
     

S údržbou a čištěním lze začít teprve po konečném vytvrzení laku. Používat pro údržbu neředěný protiskluzný euku-wax podle DIN 18032, viz technický list výrobku.

 

 

Doba schnutí:
Uvedené údaje jsou pouze přibližné, závislé na teplotě prostředí a podkladu, stejně tak na vlhkosti vzduchu.

Spotřeba:
100- 120 g/m2/vrstvu.

Čištění pracovního nářadí:
Ihned po použití ředidlem UA V28.

Doba skladovatelnosti:
UA 491 v chladu a suchu v originálním balení po dobu 12 měsíců.

Značení:
 
GefStoffV: nepodléhá
ADR/RID: třída 3
UN-č.: 1866
Giscode: KH 1
R- věty: 10 hořlavý
66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
S - věty: 23 Nevdechujte páry
24 Zamezte styku s kůží
38 v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách!
P-věty: 99 obsahuje 2- butanonoxim .
Může způsobit alergické reakce.

Z místností při zpracování odstranit rostliny, akvária a potraviny, a zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu

Zbytky prachu s příměsí laku a popř. lakem nasáknuté hadry mohou být zdrojem samovznícení. Proto je nutné je likvidovat podle příslušných požárních bezpečnostních předpisů.

Prosím dodržujte ustanovení podle TRGS 617.

Produkty, které obsahují rozpouštědla, při nedostatečném větrání zatěžují prostředí a obtěžují zápachem, proto za tyto skutečnosti nemůže firma nést jakoukoliv záruku.

 

Likvidace odpadu:

Nevylévat do kanalizace, nechat vyschnout a likvidovat jako komunální odpad. Nezaschnuté zbytky laku nutno skladovat odděleně jako zvláštní odpad.

Údržba a péče:
Čištění pomocí přípravku euku-clean, rozpuštěného ve vodě. Na očištěnou podlahu naneste neředěný euku-wax. Četnost se stanoví podle stupně namáhání podlahy. První údržba nejprve po úplném vytvrzení povrchu.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: 

Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

06-2016 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.