PRODUKTY / Podlahy a parkety / Servoplan E 600

 

 

Rychletvrdnoucí litý cementový potěr Servoplan E 600


 

 

 

 • snadno a samovolně se rozlévá
 • rychle vytvrzuje
 • rychle schne
 • po 24 hodinách možno pokládat keramickou dlažbu
 • velmi nízké vnitřní pnutí
 • čerpatelný
 • tloušťka vrstvy 5 – 80 mm
 • vhodný pro podlahové vytápění

Vlastnosti a použití

Rychletvrdnoucí litý potěr na bázi cementu s přísadou zušlechťujících polymerů podle normy DIN EN 13813, určený pro zhotovení cementových litých potěrů tam, kde je požadováno rychlé zahájení pokládky podlahové krytiny v souladu s normou DIN 18560. Pevnostní třída potěru je CT-C45-F7 v souladu s normou DIN EN 13813. Potěr je dále určen pro zhotovení kontaktních potěrů, potěrů na oddělovacích a izolačních vrstvách, a také potěrů na tepelně izolační vrstvě podlahového vytápění.

Servoplan E 600 je vhodný jako podklad pod keramickou dlažbu, přírodní kámen, betonovou dlažbu a elastické a textilní podlahové krytiny a parkety. Používá se v interiéru na nosných podkladech, které se neprohýbají a jsou tvarově stálé a v prostorách s třídou vlhkostního namáhání A0. Pro zpracování a provádění potěru platí všeobecné směrnice pro cementové potěry DIN 18560.

U plovoucích potěrů nebo potěrů litých na separační vrstvu je zralost pro pokládku parotěsných podlahových krytin a parket bez podlahového vytápění dosažena při ≤ 3,0CM -% a s podlahovým vytápěním při dosažení ≤ 2,5CM- %.

 

Technické údaje

Barva šedá
Použití interiér, na podlaze
Teplota zpracování
  +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Množství přidávané vody   cca. 3,2 - 3,4 litru / 20 kg prášku
Doba zrání   cca. 5 minut, pak znovu zamíchat
Doba zpracovatelnosti *   cca. 60 minut
Tloušťka vrstvy* *

jako kontaktní vrstva:     5 - 80mm
na oddělovací vrstvě:   30 - 80mm
na izolační vrstvě:   35 - 80mm

Pochozí  *   po cca. 3 hodinách
Pokládka podlahové krytiny *  

Při použití jako potěr na oddělovací nebo izolační vrstvě

Keramické krytiny:

po cca. 24 hod.

Dlažba z přírodního kamene:

po cca. 24hod./10mm tl. vrstvy

Elastické podlahové krytiny:

po cca. 7 dnech / CM měření

Textilní podlahové krytiny:

po cca. 7 dnech / CM měření

Parkety:

po cca. 7 dnech / CM měření

Při použití jako kontaktní potěr

Keramické krytiny:

po cca. 3 hod.

Dlažba z přírodního kamene:

po cca. 24hod./10mm tl. vrstvy

Podlahové krytiny:

po cca. 24 hod. do 10mm tl.

 

po cca. 48 hod. do 20mm tl.

 

po cca. 72 hod. přes 20mm tl.

Parkety

po cca. 72 hod.

 

Třída hořlavosti
  A1 fl podle DIN EN 13501-1
Podlahové vytápění   vhodný, nutno dodržovat pokyny
GISCODE

ZP 1 s nízkým obsahem chromátů
podle TRGS 613

EMICODE EC1PlusR
Skladování skladovat v suchu
skladovatelnost cca. 6 měsíců
* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.
* *   Užitné zatížení podlah pro obytné, kancelářské a pobytové místnosti kategorie B2 do 3 kN/m2. Při vyšším užitném zatížení je nutno zvětšit tloušťku vrstvy potěru.

 

Příprava podkladu

Při přípravě podkladu je třeba dodržovat všechny příslušné související normy, předpisy a řemeslná pravidla (zejména DIN 18353, DIN 18560 a DIN 1264, díl 4). Uspořádání a rozvržení dilatačních spár se provede stejně jako obyčejného cementového potěru. Stínové spáry se musí proříznout nejpozději do 48 hodin. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, nosný, tvarově stálý a zbavený zbytků starých lepidel a jiných materiálů, které by mohly snížit přilnavost potěru k podkladu. Na obvodové a vystupující konstrukce je nutno instalovat vhodné obvodové pásky odpovídající velikosti, aby se zabránilo vzniku pnutí v potěru v důsledku přímého kontaktu. Separační vrstvy je nutno položit tak, aby nemohlo dojít k zatečení čerstvého potěru do izolace popř. do okolních konstrukcí. V případě potřeby se spoje fólie separační vrstvy přelepí páskou.   

Velikost pracovních ploch je nutno stanovit tak, aby je bylo možno realizovat během doby zpracovatelnosti potěru. Větší plochy se musí rozdělit na několik menších pomocí úhelníkových profilů v potěru, dilatačních profilů apod. Vzniklé plochy by měly mít tvar čtverců nebo obdélníků s poměrem stran pokud možno 1:1 nebo 1:2. 

Pro vytápěné potěry je možno provádět plochy o maximální délce stran 6,5m a plošné velikosti do 40m2. Krycí vrstva nad potrubím topné vody podlahového vytápění musí činit nejméně 45mm. Maximální možná teplota topné vody na přívodu do podlahového vytápění je 55°C. Před zahájením pokládky podlahové krytiny je vždy nutno provést funkční zkoušku podlahového vytápění v souladu s normou DIN EN 1264-4. Dilatační spáry musí být navrženy a zkoordinovány způsobem vhodným pro vytápěné podlahové konstrukce. O provedené funkční zkoušce podlahového vytápění musí být proveden zápis. První zátop podlahového vytápění se smí provést nejdříve 24 hodin po provedení litého potěru a teplota vody na přívodu přitom nesmí překročit 25°C. Tento stav je nutno udržovat po dobu 3 dnů. Pak se nastaví maximální teplota na přívodu podlahového vytápění a udržuje se po dobu dalších 4 dnů. Následně se pak podlahové vytápění nastaví tak, aby povrchová teplota potěru byla vhodná pro pokládku / lepení podlahové krytiny (≥ 15° C  až cca. 20° C v závislosti na druhu podlahové krytiny) a tato teplota se udržuje po celou dobu provádění lepení podlahové krytiny.

U nevytápěných ploch je možno provádět plochy o maximální délce stran 8 m a o plošné velikosti do cca. 60 m2.

Při použití jako kontaktní potěr se vhodně připravený podklad opatří základovým nátěrem Okatmos® DSG, Okapox GF, Okamul PU-V schnell, Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® EG 20.  Musí být zajištěno, aby na stavebních konstrukcích, které jsou v kontaktu s podkladním terénem a na ještě vlhkých podkladech (například betonové stropní desky) byla aplikována účinná izolace proti vystupující vlhkosti. Podklady citlivé na vlhkost jako například anhydritové potěry musejí být vhodnými opatřeními ochráněny proti účinkům záměsové vody z potěru. Na anhydritových potěrech o tloušťce nad 10mm je nutno provést základový nátěr pomocí Okatmos® DSG, Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF. Vždy musí být dodrženo použití systémové skladby použitých výrobků. Na podklad z litého asfaltového potěru lze výrobek aplikovat pouze na oddělovací vrstvě.       

Zpracování

Servoplan E 600 se smíchá s čistou vodou pomocí vhodného mísidla při 600 ot. za min. Míchání se provádí tak dlouho, dokud ze směsi nezmizí hrudky. Nechá se chvíli vyzrát a znovu se promíchá. Při práci na větších plochách lze Servoplan E 600 zpracovávat i strojně (například pomocí strojů M-Tec duo-mix 2000, Putzmeister atd.).

Čerstvý potěr se nanese v požadované tloušťce na řádně připravený podklad a zpracuje pomocí hladítka nebo stahovacích lišt. Při použití čerpací techniky je nutno trvale kontrolovat míru rozlévatelnosti. Během a po zpracování je nutno potěch chránit po dobu 24 hodin před průvanem, přímým slunečním zářením a před silnějšími účinky tepla. Tloušťka potěru se volí v závislosti na očekávaném namáhání hotové podlahy v souladu s normou DIN 18560.

Pro lepení keramiky a dlažby z přírodního kamene na potěr lze používat pouze lepidla třídy C2-S1.    

 

Důležité upozornění 

  

Při přidání většího množství vody jakož i při nepříznivých klimatických podmínkách na stavbě může dojít ke zvýšenému smršťování a / nebo ke vzniku trhlin popř. prohlubní ve vrstvě potěru roznášející zatížení.

Dilatační spáry ve stavebních konstrukcích je vždy nutno do potěru propsat.

Uvedené doby pro možnost zahájení pokládky podlahové krytiny závisí na klimatických podmínkách na stavbě a na aplikovaných tloušťkách potěru a je tudíž nutno je chápat pouze jako orientační údaje.

Protože u minerálních stavebních materiálů dochází k fyzikálnímu spolupůsobení s okolním prostředím, je třeba na hotovou plochu potěru položit podlahovou krytinu ihned, jakmile je potěr k pokládce krytiny zralý. Používejte pouze materiál ze stejné výrobní šarže.   

 

Spotřeba

cca. 1,8 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy. 

Čištění

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou. Při přerušení práce je nutno míchačky a hadice ihned očistit.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 20 kg papírové pytle 42053 4015705420530

 

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/


 

Stav

11.08.2017/lo

 

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.